ވަޒީފާތައް

Kitchen Stewards މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Dhigali Maldives
މުސާރަ
4,300 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
ރ. ދިގަލި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,300 ރުފިޔާ+
Service charge + living benefits at the resort + Health Insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

• Must have minimum 1year experience as a steward or Freshers who want to build their career in culinary.

• HACCP training and education qualification up to GCE ’”O” level is desirable.

• Able to communicate in English.

• Physically fit to move and lift heavy objects.

• Must be willing to work on shift duties and interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

 

Interested candidates, please send your updated CV + Recent Picture +Academic +Experience Certificates to [email protected]

                                          Only shortlisted candidates will be contacted

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV, Police report, work experience certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
  • ސްޓިވާރޑް ކިޗަން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
  • ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 އޯގަސްޓު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޯގަސްޓު 2021