ވަޒީފާތައް

15 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Banyan Tree Maldives Vabbinfaru

MVR

Receiving Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Resort Host

1 week left
MVR 10,794+
1 Vacancy
2 weeks ago
Apply Now
4 weeks ago
View
1 month ago
View

Marine Environment Officer

Expired
MVR 6,939+
1 Vacancy
2 months ago
View

Human Resources Administrator

Expired
MVR 7,710+
1 Vacancy
2 months ago
View

Resort Nurse

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,794 ރުފިޔާ - 15,420 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Crew

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,626 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservation Sales Executive

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,794 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Casual Bellman

Expired
MVR 4,626
7 months ago
View