ވަޒީފާތައް

9 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Smart Island Solutions Pvt Ltd

MVR

Front Service Crew

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front Service Crew

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފްރޮންޓް ސާރވިސް ސްޓާފް

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 5,997 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front Service Attendant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front service attendant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Service Attendant

Expired
MVR 5,000 - MVR 6,000
1 Vacancy
1 year ago
View

ފްރަންޓް ސާވިސް

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front service attendant

Smart Island Solutions Pvt Ltd
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000+
1 Vacancy
2 years ago
View