ވަޒީފާތައް

Front Service Attendant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Hiring front service attendant for a restaurant in Male'
 Should be able to serve customers in a very friendly manner
Be able to speak, read and write english
 Be able to speak dhivehi to a minimum
 Must be able to handle high pressure
Able to take orders by phone and in person dine in customer orders
 able to prepare drinks as per recipes

Part time (6hrs)
Salary MVR5000

for application or queries, email CVs to [email protected] 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޮކްޓޯބަރު 2022