ވަޒީފާތައް

Front Service Crew މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Imagine getting to watch pizzas all day long.

Imagine getting discounts for pizzas.

Imagine serving pizzas. 

Imagine taking pizza orders.

This could be you.

 

Apply today. Tell us how much pizza means to you. 

[email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޑިސެމްބަރު 2022