ވަޒީފާތައް

241 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Silver Sands Pvt Ltd

MVR

Dive Instructor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,504 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Travel Executive

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Water Sports Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Boat Captain

Silver Sands Pvt Ltd
ގއ. ފުނަމައުއްޑޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,500 ރުފިޔާ - 11,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Supply Boat Assistant Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Boat Captain

Expired
MVR 9,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Showroom Sales Associate

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Crew

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Water Sports Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް