ވަޒީފާތައް

102 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: SME DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION PVT LTD

MVR

ރިސްކް އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ - 13,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޮނިޓަރިންގ އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ކްރެޑިޓް އެނަލިސްޓް/ކްރެޑިޓް އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 20,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,500 ރުފިޔާ - 20,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބިޒްނެސް ސަޕޯޓް ސްޕެޝްލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ރިސްކް އެނެލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,500 ރުފިޔާ - 20,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin & Procurement Officer / Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް