ވަޒީފާތައް

99 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: SME DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION PVT LTD

MVR

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,800 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޮނީޓަރިންގް އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,800 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކްރެޑިޓް އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރިސްކް އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރް އެސިސްޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ - 13,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޮނިޓަރިންގ އެނަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,500 ރުފިޔާ - 15,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް