ވަޒީފާތައް

37 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: AASANDHA COMPANY LTD

MVR

ލީޑް ޑެވެލޮޕަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
25,000 ރުފިޔާ - 32,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮތޯރައިޒޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,773 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,566 ރުފިޔާ - 18,964 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑްރައިވަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,090 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓެންޓް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,220 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮތޮރައިޒޭޝަން އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,773 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް