ވަޒީފާތައް

18 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: AASANDHA COMPANY LTD

MVR

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިޝަން - އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,750 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑްރައިވަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,090 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
28,760 ރުފިޔާ
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އޮފިސަރ - މެޑިކަލް ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސިންގ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,443 ރުފިޔާ - 16,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމްޕެނަލްމެންޓް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,443 ރުފިޔާ - 16,000 ރުފިޔާ
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް