ވަޒީފާތައް

19 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Transparency Maldives

MVR

Senior Project Coordinator (CLIMATE)

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Project Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Monitoring and Evaluation Coordinator

Transparency Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 17,710
1 Vacancy
3 months ago
View

Grants Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Legal Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Communications and Advocacy Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,470 ރުފިޔާ - 21,648 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Officer

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,278 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Project Coordinator

Transparency Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 20,470 - MVR 21,650
1 Vacancy
3 months ago
View

Project Coordinator (Climate)

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް