ވަޒީފާތައް

23 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Transparency Maldives

MVR

Finance Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,278 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Project Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,139 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Monitoring Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Project Coordinator (CLIMATE)

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Monitoring and Evaluation Coordinator

Transparency Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 17,710
1 Vacancy
11 months ago
View

Grants Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,710 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Legal Coordinator

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް