ވަޒީފާތައް

Project Coordinator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Transparency Maldives
މުސާރަ
17,710 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
17,710 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://transparency.mv/jobs/job-vacancy-announcement-project-coordinator-strongg/

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Completed job application form (can be downloaded from TM websitehttps://transparency.mv/job-application-form/)
  • Curriculum vitae.
  • Copy of National Identity Card.
  • Education certificates. (Diploma or Bachelor’s degree). (If certificate is not available, course completion letter from University/College/Institution or transcript can be attached instead)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ޖޫން 2023