ވަޒީފާތައް

Senior Project Coordinator (CLIMATE) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Transparency Maldives
މުސާރަ
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://transparency.mv/jobs/job-vacancy-re-announcement-senior-project-coordinator-climate-2/

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Please e-mail the following documents, addressed to Executive Director, to [email protected].
  • • All documents must be emailed in pdf format.
  • • Completed job application form (can be downloaded from TM website https://transparency.mv/job-application-form/)
  • • Curriculum vitae.
  • • Education certificates. (Diploma or bachelor’s degree etc.). (If certificate is not available, course completion letter from University/College/Institution or transcript can be attached instead)
  • • Employment reference letters.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޮކްޓޯބަރު 2023