ވަޒީފާތައް

13 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: WHITE OPAL MALDIVES PVT LTD

MVR

Driver

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

01 ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަރނީޗަރ & ޝަޓަރިން ކާޕެންޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޭސަން (ރާނާ ސިމެންތިޖަހަން)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑްރައިވަރ (ލޮރީ، ކާރު)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ADMIN OFFICER (FULL TIME)

Expired
MVR 6,000 - MVR 7,500
1 Vacancy
3 years ago
View

Construction Labour (WOM/HR-A/2020/002 )

Expired
MVR 7,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
3 years ago
View

Construction Labour

Expired
MVR 7,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
3 years ago
View