ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ބ. ހިތާދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަޤާމް އާއި އަދަދު:

 01 ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

ޝަރުތުތައް:

މަދުވެގެން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ އޮޕަރޭޝަން ގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު، އަޚްލާޤް ރިކޯރޑް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. މަދުވެގެން 2 އަހަރުދުވަހު ގެ ވަޒީފާ ގެ އެގްރީމަންޓްއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދި ވަގުތު:

ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތާއި ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން ގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. އުސޫލް )އެސްއޯޕީ(އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެކުވެރިކަމާއެކު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

އިންޑަސްޓްރީގެ އުސޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ހަފްތާއަކު 01 އޮފް ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ.

މަހު މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް:

ތަޖުރިބާ، އަޚްލާޤް އާއި ތަޢުލީމީ މިންގަޑަށް ބެލުމަށް ފަހު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ މުސާރައެއް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. ވަޒިފާ އަށް އެދޭ، ސިޓީ ގައި ފުރަތަމަ 03 މަހަށް އުއްމީދުކުރާ މުސާރަ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ސިޓީ 7773610 ވައިބަރ ކޮށްލުމުން ނުވަތަ ވައިޓްއޯޕަލް އޮފީސް، އަތިރީގެ/ބ. ހިތާދޫ ނުވަތަ [email protected] ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޯންޗް ނުވަތަ ވައިޓްއޯޕަލް އޮފީސް - ބ. ހިތާދޫ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އަޑީކާޑް ގެކޮޕީ
  • 03 މަހަށް އުއްމީދުކުރާ މުސާރަ ބަޔާންކޮށް، ސިޓީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޖަމްޢިއްޔާ ޖާމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ލޭބަރަރ، މެނުފެކްޗަރިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ޑިސެމްބަރު 2021