ވަޒީފާތައް

Driver މުއްދަތު ހަމަވެފައި

WHITE OPAL MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ބ. ހިތާދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
• Salary: USD 300- USD 350 + Overtime Benefit after three months.
• Meals provided.
• Shared Accommodation Provided
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

DRIVER X 1

Salary and Benefit: USD 300- USD 350 + Overtime Benefit after three months, Meals provided, Shared Accommodation Provided

Working Hours: Sat- Thurs 8:30 – 18:00 hrs., Weekly One day OFF
Worksite:  White Opal Maldives, Hithaadhoo, Maldives

Email:[email protected]          Website: http://www.womaldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID / Passport Copy
  • Driving License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ޑެލިވަރީ، ޓްރަކް/ ހެވީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2021