ވަޒީފާތައް

18 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Amana Takaful

MVR

Customer Service Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ގަޑިއިރު
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Accounts Assistant

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Assistant

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Assistant

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

System Administrator

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

System Administrator

Amana Takaful
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Executive

Amana Takaful
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
9 months ago
View