ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
11,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Carrying out reservations and ticketing functions in line with the company standards and procedures.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ރިޒަވޭޝަންސް އޭޖެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
17 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 މޭ 2022