ވަޒީފާތައް

Waiter މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Vashugiri Pvt Ltd
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
ވ. ވަށުގިރި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
Service Charge
Overtime Pay
Accommodation
Meals
Laundry
Accumulation of Day Off
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

To engage in food and beverage service ensuring that guest satisfaction objectives within the outlet are achieved by providing an efficient, friendly and attentive service as per the standards of performance and training provided

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • CV with photo
 • • Police Report
 • • Experience Letters
 • • Copy of ID
 • • Educational Certificates
 • • Vaccination Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ވެއިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022