ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
Food & Accommodation Provided at the Resort
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Previous work experience as a Transport Coordinator or in a similar role.

- Skills & Knowledge on the feild.

- Ability to work in a team.

- Strong non-verbal and verbal communication skills

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Police Report
  • National Identity Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  • މުވާސަލާތުކުރުން
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2021