ވަޒީފާތައް

Technical Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION PLC
މުސާރަ
10,350 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,350 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Description

 • Perform planned and regular inspections on the buildings financed by HDFC and ensure structure's conformity with specifications in the approved drawings
 • Inspect and report construction works in relation to HDFC Loans/facilities right from the beginning, and through the stages, and to completion of the building process.
 • Check and review drawdown, work schedule and contractor agreements and ensure works are carried out in accordance with the company policies.
 • Prepare relevant technical documentation and progress reports
 • Assist in the Customer Credit Evaluation Process by reviewing “bill of quantities” (BOQs) received with the loan application, and reporting the findings to the Credit Committee

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Interested candidates are requested to submit application (downloadable website: www.hdfc.com.mv) with CV, copy of ID card, police report, attested educational certificates and other supporting documents on or before June 23, 2022, 2:30pm.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
 • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް
 • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ކޮންޓިޓީ ސާވެޔަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ޖޫން 2022