ވަޒީފާތައް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Alia Construction Pvt Ltd
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
• Attendance and food allowance: MVR 1,275.00 per month
• Annual bonus based on Company performance
• Long term service allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for enthusiastic, energetic and self-motivated Maldivians to join our team at Alia Construction (Pvt) Ltd. If you believe you are the right candidate, please write to us.

Duties:

 • Project related administrative works

Qualification:

 • Diploma/Degree in Civil Engineering OR
 • Diploma/Degree in Architecture

Requirements:

 • Fluent in oral and written English and Dhivehi
 • Basic working knowledge of Ms. Projects and design software
 • Ability to work under pressure
 • Pleasant and outgoing personality

Working Hours

 • Saturday to Thursday 8:00 AM to 5:00 PM

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Job Application Form (available from our website www.aliacontractors.com)
 • - National Identity Card OR Passport
 • - Curriculum Vitae
 • - Educational Certificates / Result slips (verified by a Government Authority)
 • - Reference letters or any other supporting documents
 • - Police Report (may be submitted at the time of interview)
 • - Any other documents you think may be helpful in our evaluation of your application

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ނޮވެމްބަރު 2022