ވަޒީފާތައް

Student Service Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MAPS Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a talented individual to join our college as a Student Service Executive.

Requirements:

  • Minimum A’ Level completed.
  • Minimum 1 year work experience in a related field.
  • Excellent customer service & communication skills.
  • Proficient in the use of the Microsoft Office package.

Working Hours: 3:00pm – 11:00pm

Remuneration: MVR 8,000.00 ++

Closing date: 13 August 2023.

How to apply: Please send in your CV and relevant documents to [email protected]

For more info: Please contact the HR department @ +960 302 8175

Only shortlisted candidates will be contacted for the interview.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Updated CV
  • National ID
  • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 އޯގަސްޓު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 އޯގަސްޓު 2023