ވަޒީފާތައް

Store Supervisor މުއްދަތު ހަމަވެފައި

FALIM Group Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Position: STORE SUPERVISOR (QROCERY STORE)

We are looking for an experienced and dedicated store supervisor to manage our retail store. Your duties will include overseeing employees and controlling the quality of products and services.

Other responsibilities include:

 - Supervise team workflow and ensure completion of all necessary tasks.
 - Monitoring inventory and ensuring restock of items.
 - Implementing measures to avoid stock damages, theft, and wastage.
 - Monitoring shelf stocks, product displays, and the general appearance of the store.
 - Investigating market trends and offering products that would appeal to customers.
 - Addressing customers' requests, comments, and complaints.
 - Motivating employees to achieve targets.
 - Training new employees and facilitate their transition.
 - Creating and overseeing duty schedules.

Requirements:

 - Diploma in a related field.
 - Excellent customer service skills.
 - Minimum 3 years’ work experience in a retail shop.
 - Knowledge and experience in the use of EWITY software would be a bonus.
 - Proficiency in Microsoft Office, particularly with Excel.
 - Able to maintain clear and accurate records
 - Able to work independently and perform under pressure.
 - Team player with a Positive attitude, driven to succeed

Remuneration: MVR 10,000 – 12,000 Per month (negotiable)

How to Apply:     Please email your CV and relevant documents to [email protected]

Deadline:             5pm /30 November 2023.

For more info: Feel free to contact the HR Department at +960 302-8175. Please note that only short-listed candidates will be contacted for interviews.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2023