ވަޒީފާތައް

Social Media and Content Creator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SUN SIYAM RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
13,878 ރުފިޔާ+
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
13,878 ރުފިޔާ+
Resort service charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Responsible for planning, creating, shooting, editing, and delivering video and photo content that is engaging and supports Siyam World’s marketing and promotional efforts.
 • Generate ideas for new content types and place content on all social media platforms.
 • Research and plan out effective and engaging content ideas for industry related topics.
 • Promote the resorts’ and all departments effectively & accordingly to brand guidelines.
 • Coordinate with the design and marketing teams to clarify content strategies.
 • Stay up to date with latest industry trends and practices.
 • Deliver completed videos and photos on deadline.
 • Ensure a high level of product knowledge of Sun Siyam Olhuveli
 • Have current knowledge of Sun Siyam key competitors & social content.
 • Assists in providing input to monthly reports.
 • Manage company social media channels, including Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, LinkedIn, Twitter, and other relevant platforms.
 • Keep calendars (editorial, meetings, events etc.) and media lists
 • Engage in social media presence creation on new and emerging social media platforms
 • Optimize content following search engine optimization (SEO) and pay-per-click (PPC)
 • Create content that promotes audience interaction, increases audience presence on company sites, and encourages audience participation.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Updated CV, Police report, ID card copy, passport size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރިއޭޓިވް ސްކިލްސް
 • ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • އިނީޝިއޭޓިވް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2023