ވަޒީފާތައް

ސޭލްސްމަން/ ކޭޝިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

TRIPLE BROTHERS PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Working Hours: 8 Hrs (Late Shift)

Key competencies:

-Able to use MS Office package

-Eager to learn

-Enthusiastic

-Energetic

-Able to work under pressure

Added Advantage:

Competent in QuickBooks

Benefits:

Salary: Negotiable

Breaktime: 1 hr

Weekly paid off-day

Paid Annual Leave

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ނޮވެމްބަރު 2023