ވަޒީފާތައް

Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

GLOBAL RIWA PVT LTD
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 16,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 16,000 ރުފިޔާ
 30 days of annual leave with return air ticket to point of hire.
 Sales Incentives.
 Employment Benefits as per the Employment Law of Maldives.
 Medical Insurance.
 Food and Accommodation Allowance.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

REQUIRMENTS:

 • Diploma or Degree on similar field and familiar with Microsoft Office.
 • Should have excellent interpersonal communication skills including the ability to quickly build rapport with customers.
 • Should be highly motivated and target driven with a proven track record in sales with a thorough understanding of marketing and negotiating techniques.
 • Knowledge of Social media marketing would be an added advantage.
 • 1 years of experience on similar field (Experience with Resort based clients would be an added advantage).

DUTIES AND RESPONSIBLITIES:

 • Prepare quotes, sales inquiries, invoices and/or confirmations.
 • Answering customer queries, informing them about the products and taking orders.
 • Reviews & ensures products, service deliveries on time.
 • Flexibility to travel (domestic & international) on sales trips & training.

SALARY & BENEFITS:

 • Salary: 800-1100 USD per month.
 • 30 days of annual leave with return air ticket to point of hire.
 • Sales Incentives.
 • Employment Benefits as per the Employment Law of Maldives.
 • Medical Insurance.
 • Food and Accommodation Allowance.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Interested candidates can mail their resumes with relevant documents of, recent passport size photo and ID /PP copy, copies of educational certificates, and work experience letters .

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 އޮކްޓޯބަރު 2023