ވަޒީފާތައް

Senior Software Developer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Completed Job Application Form
  • • CV
  • • Scan of National ID card
  • • Scans of educational certificates
  • • Employment reference letters
  • • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ
  • ސިސްޓަމްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 މޭ 2021