ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
20,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
20,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibility

 • Create compelling stories for effective marketing and product launches.
 • Develop and implement creative marketing strategies to increase brand awareness and drive sales.
 • Plan and execute marketing campaigns across various channels, including social media, email marketing, influencer collaborations, and more.
 • Conduct market research to identify trends, customer preferences, and competitive insights.
 • Analyze marketing performance metrics and generate reports to track the effectiveness of campaigns.
 • Lead and mentor a team of junior marketing assistants, providing guidance and training to help them excel in their roles.
 • Collaborate with cross-functional teams, including design, sales, and product development, to ensure cohesive and effective marketing efforts.
 • Stay updated on industry trends and emerging marketing technologies to continuously improve marketing strategies.

 

Qualifications


 • Bachelor's degree in Marketing, Business, or a related field.
 • Minimum of 3 years of experience in marketing or related roles.
 • Strong creativity and story telling skills
 • Proficiency in digital marketing and social media platforms
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Leadership and mentoring abilities.
 • Ability to work long hours and work well under pressure

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ
ޢުމުރު
22 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - ID card
 • - Educational Documents
 • - Portfolio

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކްރިއޭޓިވް ތިންކިންގ
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް