Sibco Pvt Ltd

މ. ގްލޯރީއާގެ، ފާމުދޭރި މަގު، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ބަސް
 • އޯރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސްފޯސް