ވަޒީފާތައް

Sales & Reservation Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

JOB VACANCY AT AAA HOTELS & RESORTS

We are looking for an enthusiastic individual with a positive attitude to join our team

Reservation Sales Agent

KEY DUTIES / RESPONSIBILITIES

 • Communicate contracts and offers with local agents
 • Receive and invoice bookings
 • Ensure that all reservations are in system and cross check if rates are accurate
 • Coordinate with accounts department on payment status and follow up with agents
 • Provide daily reservation and revenue updates to manager
 • Finding new local agents
 • Participating in local and overseas travel fairs

REQUIREMENTS

 • Minimum TWO year experience in the field
 • Excellent English communication and interpersonal skills
 • Good knowledge with computers
 • Knowledge in reservation software
 • Flexibility in work

Supporting Documents includesApplication Letter

Identification (ID card & passport size photograph)

CV with educational certificates & experience in the field

Police report

(Only short-listed candidates will be notified)

Please send us your application along with supporting documents to: [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
22 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Application Letter
 • Identification (ID card & passport size photograph)
 • CV with educational certificates & experience in the field
 • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
 • ރިޒަވޭޝަން ސޭލްސް އޭޖެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022