ވަޒީފާތައް

Dive Instructors - Marine Biologist މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BEST DIVES PVT LTD
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
Service charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

An exciting career opportunity!
We are looking for a DIVE INSTRUCTORS- MARINE BIOLOGIST to join our team.
Best Dives Maldives is a company that operates a PADI 5-star dive centre, watersports centre,
excursion services and luxury yacht charter in different luxury resorts in the Maldives.

REQUIREMENTS:
• Must have a renewed PADI OWSI license and PADI Nitrox Instructor license
• Must have Pro Diver insurance and own set of equipment
• Must be fluent in English and other language (ex. Russian or Arabic or German)
• At least one (1) year experience as a Dive Instructor in the Maldives is a plus
• Must be self-motivated; outgoing personality; team player; able to provide excellent
customer care service;
WHAT WE OFFER:
• Career development opportunities
• Attractive basic salary and service charge
• Paid annual leave
• Annual flight ticket allowance
• Accommodation and meals
Only qualified candidates will be contacted
Send your CV with recent photograph and contact details of references to
[email protected]

REQUIREMENTS:
• Must have a renewed PADI OWSI license and PADI Nitrox Instructor license
• Must have Pro Diver insurance and own set of equipment
• Must be fluent in English and other language (ex. Russian or Arabic or German)
• At least one (1) year experience as a Dive Instructor in the Maldives is a plus
• Must be self-motivated; outgoing personality; team player; able to provide excellent
customer care service;
WHAT WE OFFER:
• Career development opportunities
• Attractive basic salary and service charge
• Paid annual leave
• Annual flight ticket allowance
• Accommodation and meals
Only qualified candidates will be contacted
Send your CV with recent photograph and contact details of references to
[email protected] 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • ޑައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މާރިޗު 2024