ވަޒީފާތައް

Sales Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Sales Officer x1

Working Hours: Saturday to Thursday 8:30 – 17:00 hrs., Friday Duty in
Alternative Weeks.

Benefits: MVR 7000- MVR 8000.

Work Site: M7 Bookstore Hulhumale’ Phase 2, H2, Ground floor,

Male’ Maldives

T 332 4683 I T 302 9727 I www.m7maldives.com

send your cv to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ފެބްރުއަރީ 2023