ވަޒީފާތައް

Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

URBAN INVESTMENT PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Post: Sales Executive

Sales Executive will be required to establish and maintain relations with existing and new customers. Also, Sales Executive will be responsible for handling all incoming customer calls and ensuring requested quotations are given on time. Apart from this, the Sales Executive will be part of the Sales Team led by the Sales Manager that ensures all daily customer orders are delivered on time to the correct location with the correct goods and quantity. The Sales Team will also be in charge of overseeing the delivery team by organizing and prioritizing daily customer deliveries.

Basic Qualification

- Excelent command of written and spoken English

- Computer Literate with familiarization in Microsoft Office softwares.

- Completed GCSE O' Levels or minimum 2 years experience in related field

- Candidate must be able to work long and flexible hours.

- Candidates with experience in relevant field will be given priority

 

Salary Package: Attractive Salary packages negotiable

- Interested candidates may forward their CVs and supporting documents to [email protected]

*Only shortlisted candidates will be contacted for interviews.

Tel : 3330757 / 7352424

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Reference Letters
 • Police Report
 • ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2023