ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

PERSONAL COMPUTERS
މުސާރަ
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Salary & Benefits
- Salary MVR 8,500.00 to 10,000.00 based on knowledge & experience
- Medical Insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Requirements

Sales Executive

Specification and knowledge requirement

 • Diploma with emphasis on sales or marketing or business.
 • Or more than 3 years’ experience in the field
 • Excellent selling skills, including closing ability, strong negotiation, as well as excellent people skills. Ability to multi-task.
 • Excellent communication skills.
 • Organization skill
 • Knowledgeable in IT products
 • Having a friendly and engaging personality.
 • Comfortable working with members of the public.
 • Should have a confident manner
 • Must be helpful and polite
 • Supervisors should be physically fit as they will be on their feet for most of the day and may be required to lift large amounts of stock
 • Able to work as part of a sales team and in shifts
 • Knowledge of inventory techniques
 • Should be of a smart appearance and articulate
 • Time management skills
 • Salary MVR 8,500.00 to 10,000.00 based on knowledge & experience

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • How to Apply
 • Interested candidates, please email your applications with the following documents to [email protected]
 • • National Identity Card / Passport
 • • Updated CV
 • • Relevant educational certificates
 • • Reference letter/ Experience letter
 • We thank all the interested participants. However only selected applicants will be contacted. For more information, please call +960 301 5905.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ނޮވެމްބަރު 2022