ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
- Staff discounts
- Training and development
- Extensive career opportunities (Ability to excel in our ranking system)
- Health Insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

 • Greet and engage customers in a friendly and professional manner, providing exceptional customer service throughout their shopping experience
 • Demonstrate in-depth knowledge of our products, features, and quality standards, effectively conveying their values
 • Online and Offline Customer service
 • Receiving, processing, and organizing shipments and deliveries accordingly.
 • Restocking depleted or low shop items and ensuring that the sales floor is organized according to established guidelines.
 • Provide after-sales support, including handling customer inquiries, resolving issues, and facilitating product exchanges or returns
 • Informing customers of shop promotions to encourage purchases.
 • Addressing and resolving customers complaints in a professional manner.
 • Process sales transactions accurately and efficiently, including cash handling, credit card transactions, and maintaining proper documentation
 • Maintaining an in-depth knowledge of store items to provide advice and recommendations as needed
 • Providing special packaging requests for customers
 • Maintain a clean and organized sales floor, ensuring product displays are visually appealing and effectively showcase the products
 • Assisting the marketing department on store visuals during special occasions

 

Qualifications

 • O'Level pass certificate
 • Previous experience in a sales role, preferably within the retail industry
 • Strong interpersonal and communication skills, with the ability to build rapport with customers and provide product recommendations
 • The ability to use labeling and pricing equipment as well as Point of Sale (POS) software.
 • Excellent organizational skills and attention to detail to ensure accurate inventory management and stock replenishment
 • Excellent in Verbal & Written communication skills
 • Ability to work long and odd hours
 • Ability to handle customer complaints and resolve conflicts in a professional and customer-centric manner
 • Able to work well under pressure
 • Flexibility to work during weekends, holidays, and peak sales periods as required

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
21 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - ID card
 • - Educational Documents
 • - Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޑިޒިޝަން މޭކިންގ
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް