ވަޒީފާތައް

Safari boat Assistant Captain މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Maniolae Holdings Pvt Ltd
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
Food
Accommodation
Service Charge
Tips
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a hardworking and professional assistant captain. Please forward your CV along with certificates and police report to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • License
  • Certificates
  • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
  • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ޖޫން 2023