ވަޒީފާތައް

Laundry Attendant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Adaaran Club Rannaalhi
މުސާރަ
5,166 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ރަންނާޅި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,166 ރުފިޔާ+

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • ރޫމް ބޯއި
  • ލޯންޑްރީ އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 އޯގަސްޓު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021