ވަޒީފާތައް

Retail Store In-Charge މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.D.K Company PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Actively Seek out new sales opportunities through market research, networking, and social media and evaluate customer needs to achieve sales targets
 • Prepare and deliver products physically and online
 • Create frequent reviews on daily, weekly, and monthly reports with sales and financial data
 • Negotiate/Close deals and handle complaints or objections from customers and suppliers
 • Ensure required stocks are always placed in the shops
 • Collaborate with team members to achieve better results

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • * CV
 • * Passport size photo
 • *Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބިޒްނަސް ނޮލެޖް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • އޮގަނައިޒޭޝަން
 • ރީޓެއިލް މެނޭޖްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 އޯގަސްޓު 2022