އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ އުފެދިފައިވަނީ 1988 ވަނަ އަހަރުގަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ފާމަސޫޓިކަލް ޕޯޓްސް ކްލިއަރެންސް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި