ވަޒީފާތައް

Reservations Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Coordinating with reservations staffs/colleagues in all resorts/Male ‘Hotels reservations.
 • Coordinating with the seaplane Companies with regards to reservations and various other queries and requests.
 • Coordinating with the Resident Managers and Guides on a day to day basis with regards to daily operation.
 • Informing flight details to respective resorts.
 • Handling guest bookings and daily work of Reservations department

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Educational Certificates
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report
 • Photograph

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ރިޒަވޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ރިޒަރވޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 އޯގަސްޓު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2023