ވަޒީފާތައް

Procurement Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Horizon Fisheries Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
We are looking for a self-motivated, committed, and enthusiastic individual to join our Operations & Procurement Team.
Vacancies: 2
 
- Executive / Operations & Procurement - Head Office
 
 
 
Interested candidates can send in a copy of their national ID, certificates, references, police report along with an updated CV to [email protected] before 19th September 2023. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • National ID
  • Certificates
  • References
  • Police report
  • Updated CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
މަޤާމްތައް
  • ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023