ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
17,000 ރުފިޔާ - 21,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
17,000 ރުފިޔާ - 21,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

-  މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ކުލާހުގައާއި ކުލާހުން ބޭރުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 
-  ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ކީ ކޮމްޕިޓެންސީޒް " ތައް ޙާޞިލު ވާނޭގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ލެސަން ޕްލޭންތަކާއި ކްލާސްރޫމްގެ މާހައުލު އަދި   އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ރާވާ ތަންފީޒް ކުރުން
-  ދަރިވަރުންލައްވާ ކުރުވާ ޕްރެކްޓިކަލް މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި' ދަރިވަރުން އެސެސް ކޮށް އެހީތެރި ވުން.
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި އެސެސްމަންޓް ، މަސައްކަތު ކަރުދާސް، އަދި މިނޫންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޙާސިލްވި މިންވަރު ނުވަތަ ކުރިއެރުން ވަޒަންކުރުން.
-  ދަރިވަރުން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރާއި ކުރިއެރުމުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން. 
- ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި، ސްކޫލްގެ ކަމާގުޅެ މުއައަޒަފުންނަށް  ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ވަޒީފާ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (www.gis.edu.mv/jobs )
  • ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިފާ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ
  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެ ކޮޕީ
  • ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
މަޤާމްތައް
  • ޓީޗަރު، ޕްރައިމަރީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ޓީޗަރ ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
19 ނޮވެމްބަރު 2023