Jobs

Salary
MVR 17,000 - MVR 21,000
Employment Type
Full-Time
Vacancies
1
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
MVR 17,000 - MVR 21,000
Job Description

-  މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ކުލާހުގައާއި ކުލާހުން ބޭރުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 
-  ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ކީ ކޮމްޕިޓެންސީޒް " ތައް ޙާޞިލު ވާނޭގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ލެސަން ޕްލޭންތަކާއި ކްލާސްރޫމްގެ މާހައުލު އަދި   އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ރާވާ ތަންފީޒް ކުރުން
-  ދަރިވަރުންލައްވާ ކުރުވާ ޕްރެކްޓިކަލް މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި' ދަރިވަރުން އެސެސް ކޮށް އެހީތެރި ވުން.
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި އެސެސްމަންޓް ، މަސައްކަތު ކަރުދާސް، އަދި މިނޫންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޙާސިލްވި މިންވަރު ނުވަތަ ކުރިއެރުން ވަޒަންކުރުން.
-  ދަރިވަރުން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރާއި ކުރިއެރުމުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން. 
- ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި، ސްކޫލްގެ ކަމާގުޅެ މުއައަޒަފުންނަށް  ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year
Minimum Qualification
Diploma

Documents to Submit

Documents
  • Job Application form: www.gis.edu.mv/jobs
  • Documents mentioned on the job application form
  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެ ކޮޕީ
  • ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

Other Information

Industries
  • Pre-primary and primary education
Occupations
  • Teacher, Primary
Employment Type
  • Full-Time
Field of work
  • Education
Skills Required
  • Teacher Technical Skills
Published Date
12 November 2023
Expiry Date
19 November 2023