ވަޒީފާތައް

Operations Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CRISTALLO PVT LTD
މުސާރަ
18,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ތިލަފުށި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
18,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Reference Letters
 • Certificates
 • Police Report
 • ID card Front / Passport Front

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބަޖެޓިންގ
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން / މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ޑޭޓާބޭސް މެނޭޖްމެންޓް
 • ޑިޒިޝަން މޭކިންގ
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް
 • ނެގޯސިއޭޝަން
 • އޮގަނައިޒޭޝަން
 • ޕީޕަލް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ފެބްރުއަރީ 2024