ވަޒީފާތައް

Salary
Not Specified
Employment Type
Full-Time
Vacancies
1
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
Salary not specified
Salary Negotiable
Job Description

އެމް.އެސް.ސީ އޮފިސަރ، އެމްއެސްޕީއީއޭ

މި ވަޒިފާއަކީ މެރިން ސްޓިވަޑްޝިޕް ކައުންސިލް (އެމް.އެސް.ސީ)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.އެސް.ސީ ސެޓިފިކެޓް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެމްއެސްޕީއީއޭގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ދެމެދުގައި ވިލަރެސްކޮށް އެމް.އެސް.ސީގެ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތެކެވެ.

ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް

 1. މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ބެޗެލަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ "އޭ" ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި 6 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން. މެރިން ބަޔޮލޮޖީ ހަދައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
 2. ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މުޢާމާލަތްކުރަން އެނގުން، ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ލިއުމުގެ ހުނަރު.
 3. މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް، ވާރޑް، ޕަވަރޕޮއިންޓް ބޭނުންކުރަން އެނގުން.
 4. ޓީމު މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.
 5. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭ ފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.

އުޖޫރާ އާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

 1. މުސާރަ: ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް
 2. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: އެމްއެސްޕީއީއޭ އޮފީސް، ބީކޭޓީ ބިލްޑިންގ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ
 3. ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ގަޑި: 09:00 އިން 15:00 އަށް، ލަންޗް ބްރޭކް 12:00 – 13:00 އަށް
 4. އެޕްލިކޭޝަން [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެން. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ 7920669 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެން.

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year
Minimum Qualification
Advanced Level (ALevel) / Advance Certificate

Documents to Submit

Documents
 • Educational Certificates, Reference Letters, ID Card Copy

Other Information

Industries
 • Fishing
 • Office administrative, office support and other business support activities
Employment Type
 • Full-Time
Skills Required
 • Office management
Published Date
16 December 2019
Expiry Date
23 January 2020