ވަޒީފާތައް

Marketing Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
Monthly service charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

AAA Hotels & Resorts is seeking potential candidates vacant positions below:

Marketing Executive


Work location: Head Office (Male’)


Core Duties & Requirements
• Prepare objectives and tasks for each marketing plan and communicate these with team members and key stakeholders
• Perform market research on target audiences to determine the best ways to reach customers and develop lasting relationships
• Execute various forms of marketing including social media marketing, internet marketing, content marketing, paid advertising.
• Ensure marketing materials are being efficiently distributed to the target audience


Candidate Profile
• Degree in Marketing, Business Administration or related fields.
• 01 year experience as a marketing personal will be an added advantage
• Highly organized and detail oriented
• Excellent understanding of the digital marketing concepts and practices.

Interested candidates may send CV, attested certificates and police report

Email address:  [email protected]

***Only shortlisted candidates will be notified**

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
  • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2021