ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a MARINE ENGINEER (inboard &outboard Engine)

Best Dives Maldives is a company that operates a PADI 5-star dive centre, watersports centre, excursion services and luxury yacht charter in different luxury res orts in the Maldives

REQUIREMENTS
• A degree in a marine engineering or the equivalent technical schooling
• Technical knowledge and experience working on outboard and inboard boat/yacht engines; including repair works and corrective measures to prevent engine damage
• At least 2-3 years of solid background and experience working as a marine engineer
• Must know how to work independently and efficiently


WHAT WE OFFER:
• Attractive basic salary and service charge
• Paid annual leave
• Accommodation and meals
• Long-term agreement
• Career development within the company
Only qualified candidates will be contacted
Send your CV with recent photograph and contact details of references to
[email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • REQUIREMENTS:
  • • A degree in a marine engineering or the equivalent technical schooling
  • • Technical knowledge and experience working on outboard and inboard boat/yacht engines; including repair works and corrective measures to prevent engine damage
  • • At least 2-3 years of solid background and experience working as a marine engineer
  • • Must know how to work independently and efficiently

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
  • މެރިން އިންޖިނިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022