ވަޒީފާތައް

Operations Director މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BRIGHT MINDS EDUCATION PVT LTD
މުސާރަ
16,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
16,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
● Flexible Working Hours.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Bright Minds Education Pvt Ltd

Manager

We are looking for a Operations Directorthat can help manage the operations of the company. A candidate must be proactive, organised, well communicated, and have strong leadership qualities to help run the company. Our company is a small but fast growing company and we help our employees grow with us. We have fostered a welcoming work culture which respects work-life balance so that all employees are content. The office is located in K. Hulhumale’.

Join us in providing affordable and accessible education to all students across the country.

Key Responsibilities:

 • Attend meetings with the management to understand the aims and objectives of the company.
 • Implement the objectives of the company in a timely manner.
 • Manage and streamline all operations of the company.
 • Accomplish management objectives by planning, organising, and evaluating employees.
 • Aid in communicating with parents and students.
 • Help draft, implement, and evaluate business plans and proposals.
 • Help draft and submit bid applications
 • Maintain employee attendance and evaluating performanceSkills & Qualifications:

 • Minimum 2 years’ work experience in the business field.
 • Bachelor’s degree in a relevant field (related to Business or Management).
 • Experience in the education industry is an added advantage.

Remuneration & Benefits:

 • MVR 16,000 to MVR 20,000 based on qualifications and experience.
 • Flexible Working Hours.

 

Location:

 • Hulhumale’

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • -CV
 • -Certificates
 • -Employment reference letters
 • -ID card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސާނަވީ ތައުލީމު
 • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
 • ޖެނެރަލް ޓިއުޝަން ކްލާސް
 • ޓިއުޝަންގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
 • ޑިރެކްޓަރ އޮޕަރޭޝަންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ނޮވެމްބަރު 2022