ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
11,500 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,500 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޔަރިންގ، އިކުއިޕްމަންޓް، އެޕްލަޔަންސް، އަދި އެހެނިހެން އާލާތްތަކާއި ފިކްސްޗަރސް، އިންސްޓޯލްކޮއް، ޓެސްޓްކޮށް އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކުންފުނީގެ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތައް ސުޕަރވައިޒަރގެ ދަށުން ކުރުން

 

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް

ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ ލެވެލް 3 ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

މަސައްކަތު ދާއިރާއިން (އިލެކްޓްރިކަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް) ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮއްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

11،500 - 12،500

ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނާއި ޑިޕެންޑެންޓުން ބައިވެރިކުރެވޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް

ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޚާއްސަ ޓިކެޓް

ކްރެޑިޓް ޚިތުމަތަށް ތަކެތި ދޫކުރުން (އެއްބަސްވުން އެކުލެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން)

 

މުސާރަ އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

    ފެސިލިޓީސް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް / ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 އޭޕްރީލު 2023