ވަޒީފާތައް

Support Staff މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
5
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

M7 Book Season Sales Support Staff Vacancy:05 (Labor)

Benefits: Take home 5000-7500.00 / Normal shift + Overtime Benefits

Working Hours:

Work Site: Sat- Thur

Shift 1: 08:30 – 17:00

Shift 2: 16:00 – 23:00

Fri: 14:00 – 23:00

 

www.m7maldives.com

[email protected]

 

M7 Bookstore Male’ M7 Bookstore Hulhumale’

M7 Tower, 1st Floor, Ameenee Magu, Male’, 20178. T 777 3610 T 302 9731

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ
  • އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖޫން 2023